Aktualności – Ludowa

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
SZKOŁA MISTRZÓW TAŃCÓW POLSKICH
10-18 LIPIEC 2020 roku

 

Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych dla Instruktorów i Tancerzy są rozbudowaną wersją Warsztatów Instruktorskich, które wykorzystując okres wakacyjny pozwolą na pogłębioną analizę realizowanych podczas krótkich zjazdów weekendowych zagadnień dotyczących pracy z zespołami artystycznymi. Wakacyjną formuła pozwala na uczestnictwo zainteresowanych instruktorów nie tylko z Polski ale również z zagranicy. Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych są kontynuacja prowadzonego od 2007 roku programu podnoszenia kwalifikacji instruktorów, tancerzy i osób, które pasjonują się tańcami narodowymi i ludowymi. Specjalna forma tegorocznych warsztatów będzie propozycja skierowana do kierowników i instruktorów zespołów dziecięcych działających w Polsce i na cały świecie.

Zajęcia, odbywające się w formie warsztatów, skierowane są do wszystkich miłośników tańca polskiego zainteresowanych podnoszeniem poziomu zarówno własnego warsztatu tanecznego jak i warsztatu instruktorsko-pedagogicznego

CELE:

 1. Wyposażenie uczestników warsztatów w podstawowy zasób wiadomości teoretycznych i praktycznych niezbędnych do prawidłowego nauczania tańców i ćwiczeń muzyczno-ruchowych w ramach zajęć w zespołach tanecznych, lekcji wychowania fizycznego w szkole,   rekreacyjnych zajęć tanecznych w klubach, świetlicach i domach kultury.
 2. Przekazanie podstawowych wiadomości z dziedziny metodyki nauczania tańca.
 3. Podniesienie poziomu osobistej sprawności rytmiczno-ruchowej.
 4. Zaznajomienie z polskimi tańcami narodowymi, przykładami tańców regionalnych, różnymi technikami tanecznymi, tańcami integracyjnymi oraz grami i zabawami przy muzyce.
 5. Zapoznanie z bogactwem polskiego folkloru tanecznego oraz doskonalenie umiejętności jego artystycznego przetwarzania.
 6. Pokazanie ogromnej roli ćwiczeń muzyczno-ruchowych i tańców w procesie edukacji dzieci i młodzieży.
 7. Uwrażliwienie na taniec i przygotowanie do odbioru sztuki tanecznej.
 8. Pogłębianie wrażliwości estetycznej.
 9. Wzbogacenie wiedzy o tańcu – jego historii formach i stylach.
 10. Rozwijanie możliwości i dyspozycji twórczych.
 11. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu choreograficznego.
 12. Wyrabianie nawyku systematycznego uzupełniania tanecznej wiedzy ogólnej i specjalistycznej.
 13. Wdrożenie do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym.
 14. Integracja środowiska taneczno-instruktorskiego.
 15. Stworzenie miejsca do wymiany doświadczeń oraz dyskusji o kierunkach rozwoju tanecznej sztuki ludowej w Polsce.
 16. Poznanie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny – jego siedziby, historii oraz walorów artystycznych.

 

 
Scroll to Top