Karty Zgłoszeń – Master Class

MIEJSCA ZOSTAŁY WYCZERPANE

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ

W tym miejscu dostępne są karty zgłoszeń:

Karta zgłoszenia 2018 - do pobrania   Karta zgłoszenia 2018 Szkoła - do pobrania

Internetowy formularz zgłoszenia

Imię i nazwisko (wymagane)

Obywatelstwo

Data i miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania:

Telefon:

Adres email (wymagane)

Pełna nazwa szkoły baletowej :

Klasa:

informacje dodatkowe

Pakiet
Cena obejmuje:
28 zajęć (60-90 minut)
7 noclegów
7 śniadań
7 obiadów
8 kolacji
Cena - 990 zł

Dania Wegetariańskie:
TAKNIE

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:

Telefon do rodzica/opiekuna prawnego:

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA I W PEŁNI JE AKCEPTUJE

1. Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.
2. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny danych dotyczących mojej osoby oraz mojego dziecka, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Zgoda niezbędna do celów organizacji Letniej Szkoły Artystycznej w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Wyrażam zgodę

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego imienia, nazwiska oraz wizerunku (zdjęć, nagrań video) w materiałach informacyjno - promocyjnych, bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji Letniej Szkoły Artystycznej i nie będę z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. Zgoda jest dobrowolna.
4. Zgoda, o której mowa w pkt. 3 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w galerii fotograficznej na stronie internetowej LSA, plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp.

Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 czerwca 2017r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca ”Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie /42-286/, ul. Zamkowa 3.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji warsztatów podczas Letniej Szkoły Artystycznej
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 2.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 25.05.2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. :

Zostanie wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: dane.osobowe@zespolslask.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a).
Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Instytucji.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

   
Scroll to Top