Warunki uczestnictwa – Master Class

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
WARSZTATY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BALETOWYCH - MASTER CLASS
KOSZĘCIN, 1-9.07.2020 r.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

O przyjęciu na warsztaty Master Class decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności określonych w niżej podanych punktach:
1. Master Class jest skierowana do tancerzy zaawansowanych.
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 30.05.2020 r.
3. O zakwalifikowaniu do Master Class każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora karty zgłoszenia.
4. Zaliczka musi być wpłacona na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu
na warsztatów.
5. Warsztaty przede wszystkim przeznaczone są dla uczniów oraz absolwentów zawodowych szkół baletowych
6. Osoby niepełnoletnie (w dniu wysłania karty zgłoszenia muszą mieć ukończony 9 rok życia) mogą uczestniczyć w Warsztatach Master Class tylko i wyłącznie w ramach kolonii letniej organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk
7. Uczestnicy na warsztaty dojeżdżają we własnym zakresie.
8. Akredytacja na Master Class odbędzie się w dniu 1.07.2020 r. w godzinach 17:00 – 19:00 w Recepcji Zespołu „Śląsk”.
9. Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez uczestnika jest otrzymanie akredytacji.
10. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich, nie związanych bezpośrednio
ze Szkołą. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą pedagogów prowadzących zajęcia.
11. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć (filmowanie, zdjęcia).
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (polisę ubezpieczeniową prosimy zakupić we własnym zakresie).
13. Program zajęć zostanie dopasowany do poziomu zaawansowania tancerzy
poszczególnych grup (maksymalna ilość uczestników w jednej grupie 30 osób).
14. Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach dydaktycznych Zespołu Pieśni
i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.
16. Za przydzielenie pokoi odpowiedzialny jest organizator warsztatów.
17. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w pokojach hotelowych i na terenie kompleksu pałacowo - parkowego.
18. Fakturę za udział w warsztatach, każdy uczestnik otrzyma w trakcie trwania warsztatów.
19. W przypadku zrezygnowania z warsztatów w trakcie ich trwania, wpłata nie podlega zwrotowi.

 

 

Zgłoszenie do 31.03.2020r.

Zgłoszenie od 1.04.2020r.

Osoby niepełnoletnie - Pakiet
w tym:
·      Zajęcia zgodnie z harmonogramem
·      Zajęcia wychowawcze
·      8 noclegów
·      8 śniadań
·      7 obiadów
·      8 kolacji

2000,00 zł

2400,00 zł

 

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

ZALICZKA:
Zaliczkę w wysokości 450,00 zł. należy wpłacić na podane konto Zespołu "Śląsk" w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do warsztatów Master Class. Niewpłacenie zaliczki w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Proszę o bezwzględne wpisanie tytułu przelewu zgodnie ze wzorem:
LSA – Imię i nazwisko uczestnika

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe do 13.06.2020 r.
Niewpłacenie pozostałej kwoty do wyznaczonego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach i skreśleniem z listy uczestników.

 

Kontakt:
Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
tel.: +48 34 310 64 03
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

 

 

 

Scroll to Top