Warunki uczestnictwa – Taniec Ludowy

LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
SZKOŁA MISTRZÓW TAŃCÓW POLSKICH
10-18 LIPIEC 2020 roku

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

O przyjęciu na Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności określonych w niżej podanych punktach:
1. Szkoła Mistrzów Tańców Polskich skierowane są do osób o różnym stopniu zaawansowania w tańcu- od średnio-zaawansowanych do zaawansowanych.
2. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 23.06.2020 r.
3. O zakwalifikowaniu do Szkoły Mistrzów Tańców Polskich każdy kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową, nie później niż 30.06.2020 r.
4. Zaliczka musi być wpłacona na konto Organizatora w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do Warsztatów Polskich Tańców Ludowych i Narodowych.
5. Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich. W zajęciach uczestniczyć może każdy tancerz, który ukończył 16 lat pozostających pod opieką osób dorosłych w trakcie trwania całości warsztatów. (Młodzież 16-18 lat obowiązana jest przedstawić pisemną zgodę rodziców).
6. Uczestnicy na warsztaty dojeżdżają we własnym zakresie.
7. Akredytacja na Warsztaty Polskich Tańców Ludowych i Narodowych odbędzie się w dniu 10.07.2020 r. w godzinach 17:00-19:00 w Recepcji Zespołu „Śląsk”.
8. Warunkiem rozpoczęcia zajęć przez uczestnika jest otrzymanie akredytacji.
9. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich, nie związanych bezpośrednio ze Szkołą. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne jest możliwe tylko za zgodą kierownictwa warsztatów i pedagogów prowadzących zajęcia.
10. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (polisę ubezpieczeniową prosimy zakupić we własnym zakresie).
12. Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach dydaktycznych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.
14. Za przydzielenie pokoi jest odpowiedzialny organizator warsztatów.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w pokojach hotelowych i na terenie kompleksu pałacowo - parkowego.
16. Fakturę za udział w warsztatach, każdy uczestnik otrzyma w trakcie trwania warsztatów.
17. W przypadku zrezygnowania z warsztatów w trakcie ich trwania, wpłata nie podlega zwrotowi.

 

Zgłoszenie do 31.03.2020r. Zgłoszenie od 1.04.2020r.
Pakiet
w tym:
-zajęcia zgodnie z harmonogramem
- 8 noclegów
- 8 śniadań
- 7 obiadów
- 8 kolacji
1950,00 zł 2350,00 zł
Warsztaty:
w tym:
·      zajęcia zgodnie z harmonogramem 
1250,00 zł 1650,00 zł

Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych warsztatów, posiłków i noclegów.

 

ZALICZKA:
Zaliczkę w wysokości 450,00 zł. należy wpłacić na podane konto Zespołu "Śląsk" w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Organizatora e-mailowej informacji o zakwalifikowaniu do Szkoły Mistrzów Tańców Polskich. Niewpłacenie zaliczki w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach.

Proszę o bezwzględne wpisanie tytułu przelewu zgodnie ze wzorem:
LSA – Imię i nazwisko uczestnika

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ LUBLINIEC 41 1050 1155 1000 0005 0096 6221

Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe do 27.06.2020 r.
Niewpłacenie pozostałej kwoty do wyznaczonego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w warsztatach i skreśleniem z listy uczestników.

 

Kontakt:
Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
tel.: +48 34 310 64 03
e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl

 

 

 

Scroll to Top